19 Ion 2022 – 30 Maw 2022

Noddir gan Ticketsolve, mewn partneriaeth â Creu Cymru a chyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Os ydych chi’n gweithio mewn sefydliad bach yng Nghymru, ac am wella’ch gallu i farchnata, mae hyn i chi. Mae’r Rhaglen Datblygu ar Raddfa Fach yn eich helpu i gael y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i fabwysiadu dull strategol ac effeithiol.

Byddwn yn eich tywys drwy’r broses cynllunio marchnata, sut y gallwch adeiladu a chyfleu eich brand, sut i ddatblygu eich cynulleidfaoedd a chynllunio cyfathrebu rhagorol.

Byddwn yn archwilio eich cynulleidfaoedd presennol a’ch cynulleidfaoedd posibl ac yn nodi strategaethau a fydd yn eich helpu i ddiwallu eu hanghenion nhw a’ch amcanion chi. Byddwn hefyd yn edrych ar ystyriaethau ymarferol, fel sut i wneud eich marchnata dwyieithog y gorau y gall fod, a sut i sicrhau bod eich marchnata’n hygyrch.

Gallwch ddod â mwy nag un person o’ch sefydliad, i helpu’r rhaglen i gael yr effaith fwyaf ar draws eich tîm. Yn ystod y rhaglen, byddwch hefyd yn rhannu profiadau ac yn adeiladu rhwydwaith o gyfoedion a fydd yn parhau y tu hwnt i fis Mawrth 2022.

Byddwch yn cymryd rhan mewn 6 gweithdy ar-lein o 3 awr yr un, wedi’u cynllunio i gael y gorau o’ch dysgu gyda sesiynau ymrannu a thrafod, a bydd amser rhwng y sesiynau i roi cynnig ar eich sgiliau newydd a rhannu canlyniadau.

Mae’r gweithdai’n cynnwys:

 • Sesiwn 1: Fframwaith Strategaeth Farchnata a Gweledigaeth/Cenhadaeth
  • Defnyddio fframwaith strategaeth i adeiladu strategaeth farchnata
  • Tueddiadau, mewnwelediadau ac ymchwil cyfredol
  • Ail-ymweld â’ch gweledigaeth/cenhadaeth
 • Sesiwn 2: Brand
  • Cyflwyno Brand – sut i adnabod a chyfleu eich brand
  • Sesiwn 3: Deall eich cynulleidfaoedd
  • Data, mewnwelediad, mapio empathi a segmentu.
  • Beth ydych chi’n ei wybod am eich cynulleidfaoedd presennol?
  • Beth sydd angen i chi ei wybod?
 • Sesiwn 4: Pennu Amcanion a Nodi Strategaethau
  •  Sut i osod amcanion CAMPUS
  • Teclynnau ar gyfer nodi strategaethau i’w dilyn
 • Sesiwn 5: Cynllunio cyfathrebu rhan 1o Marchnata dwyieithog
  • o Marchnata hygyrch
 • Sesiwn 6: Cynllunio cyfathrebu rhan 2
  • Dewis sianeli
  • Adnabod negeseuon allweddol
   • Cymharu nodweddion a manteision
   • Awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu copi

Rhaglen Datblygu Ar Raddfa Fach: Cymru

Darperir Rhaglen Datblygu ar Raddfa Fach Cymru gan AMA. Diolch i Creu Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru gallwn gynnig lleoedd â chymhorthdal ​​mawr i agor buddion y rhaglen i sefydliadau bach yng Nghymru.

Y gost i gymryd rhan yw £95 + TAW fesul sefydliad

Multi-lingual sign saying 'Keep Going'

Dyddiadau

Gan ddechrau ym mis Ionawr, mae’r sesiynau’n rhedeg unwaith bob pythefnos o 10am-1pm (cyfanswm yr amser rhedeg fydd 12 wythnos).

 • Sesiwn 1: 19eg Ion
 • Sesiwn 2: 2il Chwefror
 • Sesiwn 3: 16eg Chwef
 • Sesiwn 4: 2il Mawrth
 • Sesiwn 5: 16eg Mawrth
 • Sesiwn 6: 30ain Mawrth

Pam Rhaglen Datblygu ar Raddfa Fach?

Am y tro cyntaf, gallwn ddod â’r Rhaglen i Gymru, ac rydym wrth ein boddau. Rydym wedi rhedeg y Rhaglen gyda dwsinau o sefydliadau dros y blynyddoedd ac wedi gweld yr effaith y gall ei chael.

Dyma beth oedd gan rai o’n cynrychiolwyr yn 2020 i’w ddweud am eu profiad o’r Rhaglen, a gyflwynwyd ar-lein:

Llywiwyd y rhaglen yn dda iawn gan y darparwyr… Mae wedi bod yn amhrisiadwy o ran gallu meddwl drwy newid a’r camau nesaf y mae angen i ni eu gwneud o ganlyniad i hyn… Bydd fy sefydliad yn elwa’n fawr.

Fe wnes i fwynhau’r cwrs yn fawr iawn. Roedd llawer o waith meddwl wedi’i roi i’r dull o’i gyflwyno ar lwyfan Zoom, a gwerthfawrogwyd yn fawr y ffordd y cawsom ein gwneud i deimlo’n gyfforddus yn yr amgylchedd dysgu gan ystyried natur giwbicl ein rhyngweithiadau… Rhannodd pob cyflwynydd eu gwybodaeth yn dda, hoeliwyd ein sylw a darparwyd teclynnau defnyddiol iawn i fynd â ni nôl i’n gwaith.

Roedd proffesiynoldeb a phrofiad y bobl a arweiniodd sesiynau yn wirioneddol drawiadol… Gadawodd pobl eu hunanfalchder ‘wrth y drws’ a gwrando ar eraill gymaint ag y gwnaethant gyfrannu eu barn a’u syniadau eu hunain. Amgylchedd empathetig a chynhwysol iawn.


Trainers

Cath Hume Headshot

Cath Hume
CEO
Arts Marketing Association

Ed Newsome Headshot

Ed Newsome
Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu
Sherman Theatre

Guy Turton Headshot

Guy Turton
Cyfarwyddwr
MHM

Hanna Dobson Headshot

Hanna Dobson
Rheolwr Marchnata a Rhaglen
Pontio Arts, Bangor UniversityAMAculturehive Adnoddau

Rydym wedi curadu detholiad o adnoddau ar AMAculturehive i ategu’r gweithdai a gynhaliwyd yn ystod SSDP Cymru.Gweld yr adnoddau


Cefnogwyr:

Gyda diolch i:

ACW logo

Noddwyd gan:

Ticketsolve logo