Cyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn darparu 5 bwrsariaeth sy’n talu am gost lawn Cyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd 2024.

Mae ceisiadau’n agored i aelodau o AMA a rhai nad ydynt yn aelodau sy’n gweithio i sefydliadau ar draws y sector diwylliannol.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni’r meini prawf canlynol:

Meini prawf:   

  • Rhaid i ymgeiswyr unigol fod yn gweithio fel gweithiwr llawrydd celfyddydol yng Nghymru neu mewn sefydliad celfyddydol yng Nghymru
ACW Logo

Ym mhob achos, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn annog ceisiadau o’r canlynol yn gryf:

  • Unigolion neu sefydliadau sy’n gweithio’n bennaf yn y Gymraeg 
  • Unigolion Byddar, anabl neu niwroamrywiol 
  • Unigolion o gefndir ethnig neu ddiwylliannol amrywiol 
  • Sefydliadau sy’n cael eu harwain gan — ac yn canolbwyntio ar gefnogi — grwpiau â nodweddion gwarchodedig. O’r rhain, bydd blaenoriaeth arbennig i’r sefydliadau celfyddydol dan arweiniad pobl ethnig ac yn ddiwylliannol amrywiol neu rai dan arweiniad pobl anabl 
  • Unigolion sy’n gweithio’n llawrydd yn y sector diwylliannol gyda’r gwaith yna’n brif ffynhonnell incwm iddyn nhw 

Sut i wneud cais:    

Llenwch y ffurflen gais ar-lein erbyn Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 am 12.00pm.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y bwrsariaethau hyn, e-bostiwch Jemma Green, Rheolwr Gwerthu a Marchnata AMA yn: jemma@a-m-a.co.uk

Camau nesaf:    

Bydd AMA a Chyngor Celfyddydau Cymru yn asesu pob cais a bydd AMA yn anfon neges e-bost at bob ymgeisydd gyda phenderfyniad terfynol yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 5 Awst 2024..   

Darllenwch ein hawgrymiadau gorau ar gyfer gwneud cais am fwrsariaeth i helpu i wneud eich cyflwyniad yn sefyll allan.

Sylwer:

— Ystyriwn sefydliad bach i fod yn un â llai na 10 o weithwyr a/neu drosiant o lai na £350,000 

— Dim ond un bwrsari y byddwn yn ei roi i bob sefydliad

— Os taloch eisoes am le yn y Diwrnod, cewch ad-daliad os cewch fwrsariaeth

— Os byddwn yn derbyn nifer uwch o geisiadau na lleoedd ar gael, bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwneud asesiad cymharol o’r holl geisiadau a dderbyniwyd i asesu a ydynt yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau. Gellir gweld y rhain drwy’r ddolen hon: Strategaeth | Arts Council of Wales

— Gofynnir i’r sawl sy’n derbyn bwrsariaeth roi adborth anffurfiol am eu profiad yn y Diwrnod i Gyngor Celfyddydau Cymru 

— Bydd AMA yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus roi adborth, a allai gael ei ddefnyddio at ddibenion marchnata, am eu profiad yn y Diwrnod


Rhowch enw’r dref/dinas lle rydych chi’n byw, ynghyd â dolen i’ch gwefan neu wefan eich sefydliad.
Ydych chi'n aelod o AMA?(Required)
Ers faint ydych chi’n gweithio yn y sector diwylliannol?(Required)
Ydych chi'n gweithio i sefydliad bach?(Required)
Ystyriwn sefydliadau bach yn rhai sydd gyda llai na 10 o weithwyr a/neu drosiant o lai na £350,000 yn 2019/20 (cyn effeithiau’r pandemig).
Nifer o staff pwrpasol ym maes marchnata / datblygu cynulleidfa sydd yn eich sefydliad:(Required)
Ydych chi’n unrhyw un o'r canlynol:
Pa sgiliau ydych chi’n gobeithio eu datblygu? Pwy ydych chi’n edrych ymlaen at glywed?
Pam fyddech chi a/neu eich sefydliad yn elwa o fynychu Cyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd 2024? Sut byddech chi’n rhannu’r hyn a ddysgwch ar draws eich sefydliad?