Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Y Lab — Ffurflen Gais

Lab Treftadaeth Ddigidol
Y Lab — Ffurflen Gais

National Lottery Heritage Fund logo

Caiff Y Lab Treftadaeth Ddigidol ei gyllido drwy gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhan o’r fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth. Rhaglen am ddim yw hi ar gyfer sefydliadau treftadaeth bach a chanolig eu maint sy’n ceisio datblygu eu galluoedd a’u capasiti digidol. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am ystod eang o sefydliadau i gymryd rhan yn Y Lab.

Beth yw Y Lab?
Bydd Y Lab yn darparu cymorth mentora digidol i 60 o sefydliadau treftadaeth bach a chanolig eu maint o fis Medi 2020 tan fis Mehefin 2021. Bydd pob sefydliad yn gweithio gydag arbenigwr sgiliau digidol a bydd ganddo fynediad i ystod o weithdai ar-lein, Bŵt-camp Sgiliau Digidol a chyfarfodydd o’r rhwydwaith cymheiriaid ar-lein. Mae’r Lab wedi’i ddylunio i’ch galluogi chi a’ch sefydliad i gyrraedd eich potensial digidol.

— Caiff eich sefydliad ei baru gyda mentor sgiliau digidol a fydd yn dechrau drwy eich helpu i ddiagnosio’r anghenion, y blaenoriaethau a’r ffocws ar gyfer datblygu sgiliau digidol eich sefydliad.

— Dros gyfnod Y Lab sy’n para naw mis, bydd eich sefydliad yn cael o leiaf dair sesiwn fentora ar-lein. Bydd eich mentor yn eich helpu gyda’ch strategaeth ddigidol. Bydd y sesiynau hyn yn adnabod camau gweithredu ac yn cynorthwyo cynllunio er mwyn datblygu sgiliau a galluoedd digidol eich sefydliad i ateb heriau presennol.

— Caiff eich sefydliad fynediad i 24 o weithdai ar-lein ar ystod o bynciau digidol fel rheoli cynnwys, gwefannau a phrofiad y defnyddiwr, data, strategaeth ddigidol, codi arian yn ddigidol, e-fasnach, creu cynnwys, prosesau mewnol a chasgliadau digidol. Cewch fynychu pob un ond nid oes disgwyliad arnoch i wneud hynny. Bydd eich mentor yn argymell pa rai sydd fwyaf perthnasol i anghenion eich sefydliad.

— Bydd y gweithdai ar-lein yn cael eu cynnal rhwng mis Hydref 2020 a mis Mawrth 2021. Gallwch benderfynu pwy o’ch sefydliad sy’n mynychu pob un o’r rhain yn dibynnu ar eu rôl a’u perthnasedd.

— Byddwch hefyd yn gallu mynychu un o’n Bŵt-campau Digidol sy’n para diwrnod yr un, a gaiff eu cynnal mewn pum lleoliad gwahanol ar draws y DU rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2021. Byddwch yn gallu mynychu’r un sydd agosaf i chi.

— Bydd ffocws y Bŵt-campau’n tarddu o adborth a ddaw o’r gweithdai o ran yr angen i atgyfnerthu neu am ddysgu pellach.

— Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn cyfarfodydd o’r rhwydwaith cymheiriaid ar-lein a gynhelir drwy gydol y rhaglen.

Rydym wedi llunio dogfen Cwestiynau Cyffredin i’ch helpu gyda’r ffurflen gais, ac rydym yn eich annog i’w darllen.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais wedi’u cwblhau erbyn 12pm ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2020. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Jacqueline Haxton, Rheolwr y Prosiect – Y Lab Treftadaeth Ddigidol ar Jacqueline@a-m-a.co.uk.

Noder y gellir cymryd rhan yn y Lab am ddim ac mae ceisiadau’n agored i unrhyw sefydliad treftadaeth bach neu ganolig ei faint sydd wedi’i leoli yn y DU. Nid yw’r un sefydliad yn rhy fach i gael ei ystyried ar gyfer Y Lab.

Y Lab — Ffurflen Gais

  • Dylai'r ffurflen gais hon gael ei chwblhau gan arweinydd eich sefydliad.
  • Prif gyswllt eich sefydliad ar gyfer prosiect Y Lab os yn wahanol i'r uchod.

Prosiect yw’r Lab Treftadaeth Ddigidol sy’n cael ei reoli gan Gymdeithas yr AMA (yr Arts Marketing Association) gydag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a’r Ymddiriedolaeth Gasgliadau. Caiff ei ariannu gan Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhan o fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth