Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Cychwyn arni gyda CRM (Rheoli Perthnasau Cwsmeriaid) — sut i ddatblygu strategaeth CRM effeithiol

Dydd Llun 15 Mawrth

Lab Treftadaeth Ddigidol
Dosbarth Meistr

National Lottery Heritage Fund logo

Cychwyn arni gyda CRM (Rheoli Perthnasau Cwsmeriaid) — sut i ddatblygu strategaeth CRM effeithiol

Dydd Llun 15 Mawrth @ 10am-1pm

PatronBase Logo
Mae’r Dosbarth Meistr hwn ar gael am ddim yn rhan o’r Lab Treftadaeth Ddigidol i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad treftadaeth bach i ganolig ei faint yn y DU. Mae wedi’i noddi gan PatronBase.

Beth yw e?
Mae CRM – Rheoli Perthnasau Cwsmeriaid – yn ymwneud nid yn unig â defnyddio system CRM ond hefyd adeiladu a chreu perthnasau ystyrlon gyda’ch ymwelwyr a’ch cynulleidfaoedd.

Yn y Dosbarth Meistr hwn, bydd Helen Dunnett yn rhannu ei phrofiad o weithio ar brosiectau CRM ar draws sector y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant. Bydd yn esbonio beth yw ystyr CRM a sut gall strategaeth CRM effeithiol fod o fantais i’ch sefydliad treftadaeth a’ch helpu i gael y mwyaf o’ch system CRM.

Dysgwch sut i greu strategaeth CRM y gallwch ei gwreiddio ar draws eich sefydliad a dysgu sut gall CRM weithio ochr yn ochr â’ch strategaeth farchnata a’ch amcanion sefydliadol.

Gyda Helen, bydd Edward Appleyard, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Ymddiriedolaeth Harewood House Trust a fydd yn darparu mewnwelediad ymarferol i sut gall strategaeth CRM weithio i sefydliad treftadaeth a’r effaith mae’n gallu ei chael ar gyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd.

Bydd y Dosbarth Meistr hwn sy’n para tair awr yn cael ei rannu’n bedair sesiwn gydag egwyl o 10 munud rhwng pob sesiwn:

Sesiwn 1 — Beth yw CRM a sut gall helpu eich sefydliad?
Sesiwn 2 — Sut i ddatblygu strategaeth CRM
Sesiwn 3 — Cael y mwyaf o’ch system CRM
Sesiwn 4 — Gwreiddio’ch strategaeth CRM ar draws eich sefydliad

Beth bydd y fantais i fi?

  • Dealltwriaeth o beth yw CRM a sut gall strategaeth CRM effeithiol eich helpu i adeiladu perthnasau gyda’ch cynulleidfaoedd a’ch ymwelwyr
  • Sut i ddatblygu strategaeth CRM a fydd yn gweithio i’ch sefydliad treftadaeth
  • Awgrymiadau sut i wreiddio’ch strategaeth CRM ar draws eich sefydliad
  • Dealltwriaeth o sut gall systemau CRM ategu eich strategaeth CRM

At bwy mae wedi’i anelu?
Mae’r Dosbarth Meistr hwn ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli mewn sefydliad treftadaeth bach i ganolig ei faint sy’n meddu ar wybodaeth brin neu gyfyngedig am CRM, neu’r rhai hynny sy’n dymuno gwella strategaeth CRM eu sefydliad.

Noder y bydd sesiwn holi ac ateb ddilynol i’r Dosbarth Meistr hwn Ddydd Llun 29 Mawrth am 10.30am.

Sut gallaf gymryd rhan?
Byddwn yn defnyddio llwyfan hyfforddiant ar-lein o’r enw WebEx ar gyfer y digwyddiad hwn. Cyn archebu, dylech gwblhau ein rhestr wirio hyfforddiant ar-lein i sicrhau eich bod yn elwa i’r eithaf o’r hyfforddiant hwn.

Hyfforddwr
Helen Dunnett | Cyfarwyddwr | Helen Dunnett Consulting
Helen yw Cyfarwyddwr Helen Dunnett Consulting ac mae’n gweithio gyda chleientiaid yn y celfyddydau, treftadaeth a diwylliant i’w helpu i ddatblygu strategaethau Rheoli Perthnasau Cwsmeriaid, gwella a symleiddio’u prosesau busnes a chaffael meddalwedd systemau CRM/Dyrannu tocynnau. Fel ymgynghorydd celfyddydau profiadol, mae gan Helen hanes cadarn hefyd mewn marchnata a datblygu cynulleidfaoedd, rheoli prosiectau, arweinyddiaeth, datblygu sefydliadau/prosesau busnes a chyfathrebu.

Bu Helen hefyd yn gweithio mewn ystod o sefydliadau celfyddydau am dros 15 mlynedd ac yn ganolog i’r gwaith hwnnw oedd y llwyddiant sylweddol a gafodd mewn datblygu a segmentu cynulleidfaoedd gan arwain at ddatblygu Test Drive the Arts, y cyntaf erioed (gyda Morris Hargreaves McIntyre), strategaeth CRM a segmentu o’r radd flaenaf: Audience Builder, a llu o raglenni datblygu cynulleidfaoedd eraill a oedd yn torri tir newydd, y mae llawer ohonynt wedi’u lledaenu’n helaeth a’u copïo ar draws y DU ac Ewrop.

Helen hefyd yw’r Prif Gyfrannwr CRM yn y Ticketing Institute ac enillydd Gwobr ‘Most Outstanding Small Business Entrepreneur’ Menter y 2020 Midlands Enterprise.

Edward Appleyard | Cyfarwyddwr Ymgysylltu | Ymddiriedolaeth Harewood House Trust
Edward Appleyard yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu Ymddiriedolaeth Harewood House Trust yn Leeds, lle mae’n arwain prosiectau ar draws y busnes ac yn ymdrin â phob agwedd ar ymgysylltu â chynulleidfaoedd (marchnata, cyfathrebu, profiad ymwelwyr, aelodaeth a mwy), gan adeiladu ar brofiad dros ddau ddegawd o weithio ym maes y celfyddydau a diwylliant.

Cyn symud i’r sector treftadaeth, cerddoriaeth oedd ffocws Edward ac arweiniodd y gwaith llwyddiannus ysgubol o ailfrandio Cerddorfa’r London Symphony Orchestra (LSO), yn rhan o dîm a enillodd 26 o wobrau cenedlaethol a rhyngwladol, gan ddefnyddio’r profiad hwn yn ddiweddarach i ailfrandio Harewood. Bu hefyd yn gadeirydd ar grŵp trefnu cyfres BMW Classics Cerddorfa’r LSO – cyngerdd blynyddol am ddim yn Sgwâr Trafalgar, gyda ffrwd fyw i bedwar ban byd gyda Syr Simon Rattle.

Mae Edward wrthi’n gyson yn mynd ar drywydd prosiectau a heriau newydd. Mae wedi canfod ei draed fel arweinydd penderfynol, gan weithio ar draws sefydliad ac ennill enw da am ymgysylltu â thimau. Hwn – ynghyd ag eglurder gweledigaeth am strategaeth a gweithio strategol, ac am allu gweld y darlun ehangaf posibl ar gyfer sefydliad a’i gyd-destun – sydd wedi arwain at ei swydd bresennol yn Harewood a’i uchelgais barhaus i gysylltu pobl â’r celfyddydau.

Sesiwn Holi ac Ateb ddilynol – Dydd Llun 29 Mawrth
Noder y bydd sesiwn holi ac ateb ddilynol i’r Dosbarth Meistr hwn Ddydd Llun 29 Mawrth am 10.30am bydd Edward Appleyard a Rob Walters, Pensaer Datrysiadau PatronBase, yn ymuno â Helen Dunnett.

Prosiect yw’r Lab Treftadaeth Ddigidol sy’n cael ei reoli gan Gymdeithas yr AMA (yr Arts Marketing Association) gydag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a’r Ymddiriedolaeth Gasgliadau. Caiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhan o fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth