Cynhadledd AMA 2024

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig 6 bwrsariaeth sy’n talu am gost lawn Cynhadledd AMA 2024 — gyda 3 ohonynt ar gyfer sefydliadau bach /gweithwyr llawrydd yn unig.

Fel rhan o’r cynnig bwrsariaeth, bydd Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn talu hyd at £200 tuag at ffioedd llety a theithio. 

Mae ceisiadau ar agor i aelodau o AMA a rhai nad ydynt yn aelodau ond sy’n gweithio i sefydliadau ar draws y sector diwylliannol. 

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni’r meini prawf canlynol. 

ACW Logo

Meini prawf:   

  • Mae’n rhaid i ymgeiswyr unigol fod yn gweithio fel gweithiwr celfyddydol llawrydd yng Nghymru neu mewn sefydliad celfyddydol sydd yng Nghymru

Ym mhob achos, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn annog yn gryf geisiadau o’r canlynol:   

  • Unigolion neu sefydliadau sy’n gweithio’n bennaf yn y Gymraeg 
  • Unigolion Byddar, anabl neu niwroamrywiol 
  • Unigolion o gefndir ethnig neu ddiwylliannol amrywiol 
  • Sefydliadau sy’n cael eu harwain gan — ac yn canolbwyntio ar gefnogi — grwpiau â nodweddion gwarchodedig. O’r rhain, bydd blaenoriaeth arbennig i’r sefydliadau celfyddydol dan arweiniad pobl ethnig ac yn ddiwylliannol amrywiol neu rai dan arweiniad pobl anabl 
  • Unigolion sy’n gweithio’n llawrydd yn y sector diwylliannol gyda’r gwaith yna’n brif ffynhonnell incwm iddyn nhw 

Sut i wneud cais:    

Llenwch y ffurflen gais ar-lein erbyn dydd Gwener 3 Mai 2024 am 12.00pm. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y bwrsariaethau hyn, anfonwch e-bost at Jemma Green, Rheolwr Gwerthu a Marchnata AMA: jemma@a-m-a.co.uk

Camau nesaf:    

Bydd AMA a’r Cyngor yn asesu pob cais ac AMA fydd yn eich e-bostio gyda phenderfyniad terfynol yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 13 Mai 2024.      

Darllenwch ein hawgrymiadau gorau ar gyfer gwneud cais am fwrsariaeth i helpu i wneud eich cyflwyniad yn sefyll allan.

Pwysig:

— Ystyriwn sefydliad bach i fod yn un â llai na 10 o weithwyr a/neu drosiant o lai na £350,000 

— Dim ond un fwrsariaeth a gaiff pob sefydliad 

— Os ydych eisoes wedi talu am le yng Nghynhadledd AMA 2024, cewch gynnig ad-daliad ar ôl derbyn bwrsariaeth 

— Chi fydd yn archebu a thalu am eich teithio a’ch llety ac wedyn yn cyflwyno eich derbynebau i AMA i hawlio’r cynnig o hyd at £200 tuag at y costau 

— Os bydd rhagor o geisiadau na’r lleoedd sydd ar gael, bydd y Cyngor yn eu hasesu’n gymharol yn ôl cwrdd â’n blaenoriaethau: Strategaeth | Arts Council of Wales 

— Gofynnwn i’r rhai sy’n derbyn y bwrsariaethau roi adborth anffurfiol am eu profiad yng Nghynhadledd AMA 2024 i Gyngor Celfyddydau Cymru  

— Bydd AMA hefyd yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu adborth am eu profiad yng Nghynhadledd AMA 2024 a allai gael ei ddefnyddio at ddibenion marchnata 


Ydych chi'n aelod o AMA?(Required)
Ers faint ydych chi’n gweithio yn y sector diwylliannol?(Required)
Ydych chi'n gweithio i sefydliad bach?(Required)
Ystyriwn sefydliadau bach yn rhai sydd gyda llai na 10 o weithwyr a/neu drosiant o lai na £350,000 yn 2019/20 (cyn effeithiau’r pandemig).
Nifer o staff pwrpasol ym maes marchnata / datblygu cynulleidfa sydd yn eich sefydliad:(Required)
Rhowch enw’r dref/dinas lle rydych chi’n byw, ynghyd â dolen i’ch gwefan neu wefan eich sefydliad.
Ydych chi’n unrhyw un o'r canlynol:
Pa sgiliau ydych chi’n gobeithio eu datblygu? Pwy ydych chi’n edrych ymlaen at glywed? Pa sesiynau hoffech chi eu mynychu?
Pam fyddech chi a/neu eich sefydliad yn elwa o fynychu Cynhadledd AMA 2024? Sut byddech chi’n rhannu’r hyn a ddysgwch ar draws eich sefydliad?