Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Bwrsariaethau Cyngor Celfyddydau Cymru (ymaelodi ag AMA)

Bwrsariaethau Cyngor Celfyddydau Cymru
(ymaelodi ag AMA)

Saesneg/English

Mae’r ceisiadau bellach ar gau.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gydraddoldeb. Dymunwn wneud ymaelodi ag AMA yn fwy hygyrch i ystod ehangach o unigolion a sefydliadau yng Nghymru am y bydd hyn yn cryfhau a gwella sector y celfyddydau. Byddwn ni’n cynnig 4 bwrsariaeth ymaelodi sy’n talu am 100% o gost yr aelodaeth.

I gael eich ystyried ar gyfer bwrsariaeth, rhaid ichi:

 • bod yn gweithio yn y sector diwylliannol
 • byw yng Nghymru neu weithio i sefydliad sydd yng Nghymru
 • bodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol

Meini prawf

 • Rydych chi’n dod o gefndir amrywiol (gan gynnwys anabledd, ethnigrwydd a chyfeiriadedd rhywiol)
 • Rydych chi’n unigolyn sy’n gweithio mewn ardal sy’n wledig neu’n isel yng nghyd-destun economaidd-gymdeithasol (neu’n cynrychioli ardal o’r fath)
 • Rydych chi’n unigolyn sy’n gweithio i sefydliad sy’n gallu darparu tystiolaeth glir bod cael gweithlu a/neu gynulleidfa amrywiol yn flaenoriaeth yn ei gynllun busnes

Pwysig

Byddwn ni ddim ond yn rhoi bwrsariaeth:

 • i un person mewn sefydliad
 • i’r rhai nad ydynt wedi ymaelodi ag AMA o’r blaen

Sut i ymgeisio

Llenwch y ffurflen gais ar y tudalen yma erbyn 5pm ar 31 Gorffennaf 2020. Os hoffech gael copi papur, neu e-bostiwch matt@a-m-a.co.uk

Y camau nesaf

Bydd y Cyngor yn asesu pob cais a bydd yr AMA yn e-bostio pob ymgeisydd gyda phenderfyniad erbyn diwedd Awst 2020.

Os cawn ragor o geisiadau nag sydd o fwrsariaethau, bydd y Cyngor yn asesu’n gymharol yr holl geisiadau yn ôl y blaenoriaethau yma: https://arts.wales/cy/about-us/strategy

 

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn ni’n gofyn ichi am adborth am eich aelodaeth drwy arolygon a/neu bost blog.

Logo Cyngor Celfyddydau Cymru

Ffurflen gaisLogo Cyngor Celfyddydau Cymru

 • (rhowch ‘amherthnasol’ os ydych yn weithiwr ar eich liwt eich hun)
 • Beth yr ydych yn gobeithio ei gael o fod yn aelod?
 • Mae gennym ddiddordeb gwybod pam mae arnoch angen y fwrsariaeth.
  Os ydych yn profi mwy nag un math o nam, ticiwch bob un sy'n berthnasol. Os nad yw eich nam wedi'i restru, dewiswch "arall" a’i nodi yn y blwch sylwadau isod.
  Wrth benderfynu ar eich ethnigrwydd, ystyriwch beth mae’n ei olygu ichi a sut rydych chi'n eich gweld eich hun. Mae ethnigrwydd yn gymysgedd o ddiwylliant, crefydd, lliw croen, iaith a’ch tarddiad chi neu’ch teulu. Nid yw’r un fath â chenedligrwydd.