Member login  
Forgot Password? | Not a member?
Member login

Arts Council of Wales Membership Bursaries — Welsh

Ffurflen Gais Cyngor Celfyddydau Cymru –

bwrsariaethau am aelodaeth o AMA

Saesneg/English

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig 12 bwrsariaeth sy’n talu cost lawn aelodaeth o AMA am flwyddyn fel a ganlyn:

 • 4 aelodaeth unigol (ar gyfer gweithwyr llawrydd ac unigolion sy’n gweithio i sefydliadau)
 • 4 aelodaeth i sefydliad bach (i sefydliadau â 10 gweithiwr neu lai a throsiant blynyddol o lai na £632,000 – yn unol â diffiniad CThEM o feicro-endid)
 • 4 aelodaeth i sefydliad tîm arferol (i sefydliadau â rhagor nag 11 gweithiwr a throsiant blynyddol o ragor na £632,000)

Mae’r bwrsariaethau ar gael i weithwyr marchnata, cyfathrebu, cysylltiadau cyhoeddus ac arwain yn y sector diwylliannol i ymgysylltu â chynulleidfaoedd.

Rhaid ichi fod yng Nghymru a chyflawni’r rhan fwyaf o’ch gwaith (dros 60%) yma.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan sefydliadau dan arweiniad pobl amrywiol, unigolion B/byddar, anabl, niwroamrywiol ac â chefndir ethnig a diwylliannol amrywiol.

Rhaid i bob ymgeisydd hefyd fodloni o leiaf un o’r meini prawf.

Meini prawf

Byddwch chi’n:

 • gweithio i sefydliad sy’n gweithio’n bennaf drwy’r Gymraeg
 • gweithio i sefydliad dan arweiniad pobl amrywiol
 • gweithio i sefydliad sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • unigolyn B/byddar, anabl, niwroamrywiol, o gefndir ethnig neu ddiwylliannol amrywiol sy’n gweithio mewn sefydliad bach

Hefyd

 • Ni fydd bwrsariaeth i ragor nag un person o’r un sefydliad
 • Mae bwrsariaethau’n agored i bobl nad ydynt yn aelodau a phobl y mae eu haelodaeth wedi dod i ben ac na allent adnewyddu oherwydd y pandemig
 • Os cawn ragor o geisiadau na bwrsariaethau, aseswn bob cais yn erbyn ei gilydd o ran cwrdd â’n blaenoriaethau sydd ar gael yma: Strategaeth | Arts Council of Wales
 • Os cewch fwrsariaeth, gofynnwn ichi roi adborth inni am eich profiad o fod yn aelod
 • Os cewch fwrsariaeth, bydd AMA yn gofyn ichi am roi adborth am eich profiad o fod yn aelod i’w ddefnyddio at ddibenion marchnata
 • Mae’r aelodaeth yn cynnwys gweminarau hyfforddi rhad ac am ddim drwy’r flwyddyn, cyfarfodydd rhanbarthol, adnoddau a rhagor. Mae rhestr lawn yma.

Sut i ymgeisio

Llenwch y ffurflen gais ar-lein erbyn 12pm ddydd Llun 5 Gorffennaf 2021.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch Matt Ecclestone, Rheolwr Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus AMA: matt@a-m-a.co.uk

Y camau nesaf

Aseswn bob cais a bydd AMA yn e-bostio pob ymgeisydd gyda phenderfyniad terfynol erbyn diwedd yr wythnos sy’n dechrau ar 12 Gorffennaf 2021.

Arts Council of Wales Membership Bursary (Welsh)

Step 1 of 2

Enw & Teitl swydd
Cyfeiriad